CcnHolding
TÜRKÇE  |  ENGLISH

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


1. Giriş
1.1 CCN Holding yaptığı her işte iyi bir kurumsal yurttaş olmayı amaçlar.
1.2 CCN Holding, bu nedenle, mevcut işletme ilkelerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) başlığı altında, bir çerçeve politika içerisinde toplamaya kararlıdır.  
Bu politikaya dahil edilen ilkeler CCN Holding’ın faaliyetlerinin tüm alanlarını kapsar ve ilgili kurumsal yönetim kuralları ve uluslararası standartlara göre geliştirilmiş olup, bunlara göre gözden geçirilmeye ve güncellenmeye devam edilmektedir.
1.3 Kurulumuz bu kurallar ve standartlarda belirlenen ilkeleri destekler ve işbu politikanın amacı bu desteği grup için ortak bir yaklaşım oluşturan bir dizi kılavuzlar ve standartlara dönüştürmek ve sahadaki yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için pratik bir rehber sağlamaktır.

2. Uygunluk, İzleme ve Raporlama
2.1 Bu politikaya uygunluk sürekli olarak izlenecek ve Kurul tarafından gözden geçirilmeye tabi olacaktır.
2.2 Her yerel yönetici bu politikada belirlenen ilkelerin tüm çalışanlara iletildiğinden, anlaşıldığından ve kendi sorumluluk alanlarında uygunluğun sağlanması için çalışanlarca uyulduğundan emin olmakla sorumludur.
2.3 Bu politikanın herhangi bir şekilde ihlal edildiğine ilişkin makul şüpheleri olan çalışanlar bunu kendi amirleri, üst yönetim veya söz konusu ihlallerin raporlanmasına ilişkin olarak Grup içerisinde kurulmuş olan diğer mekanizmalar üzerinden raporlamalıdırlar.  Çalışanlar misilleme korkusu nedeni ile endişelerini raporlamakta isteksiz olabilirler ve bir endişesini iyi niyet ile raporlamış olan veya raporlamayı düşünen herhangi biri kişiye karşı misilleme, intikam veya taciz tehdidinde bulunan veya girişen herhangi bir çalışan aleyhine disiplin önlemleri uygulanacaktır.
2.4 Kurul işbu politikada yer alan ilkelere bağlılık sonucunda ortaya çıkan herhangi bir iş kaybı için eleştiride bulunmayacaktır.  

3. İş Ahlakı Kuralları
3.1 Genel beyan
Bu İş Ahlakı Kuralları CCN İnşaat’ın çalışanlarından çalışma arkadaşları, müşteriler, paydaşlar ve üçüncü taraflar ile olan iç ve dış ilişkilerinde beklediği standartları belirler.
3.2 Temel Kural Standartları
3.2.1 İşimizi her açıdan dürüstlük, bütünlük ve açıklık içerisinde, insan hakları ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü tarafların menfaatlerine saygı göstererek yürüteceğiz.
3.2.2 İşlerimiz sırasında ilişkilerimiz olan üçüncü tarafların meşru menfaatlerine saygı göstereceğiz.
3.2.3 En yüksek bütünlük standartlarını koruyacağız – örneğin, makulen teslim edeceğimizden daha fazlasını söz vermeyecek ve tutamayacağımız veya tutmaya niyetli olmadığımız taahhütlerde bulunmayacağız.


3.3 Çalışanlar
a)Karşılıklı güven ve saygının mevcut olduğu, zorbalık ve tacizden arınmış, herkesin kendisini şirketimizin performansı ve itibarından sorumlu hissettiği bir işgücü geliştirmeyi;
b)Kişilerin haklarına, adetleri ve geleneklerine ve dernek kurma özgürlüğü haklarına ve bir işçi sendikasına katılıp katılmamaya karar verme haklarına saygı duymayı; çalışanlarımızın uygun şekilde seçilen temsilcileri ile iyi niyetle müzakere etmeyi;
c)Çalışanları Eşit Fırsatlar Politikamız doğrultusunda, objektif kriterler ve gerçekleştirilecek olan işin gerekli kıldığı nitelikler ve yeteneklere dayalı olarak işe almayı, istihdam etmeyi ve terfi ettirmeyi;
d)Bilgi ve danışmanlık prosedürlerimiz ile, çalışanlarımızla iyi iletişimi sürdürmeyi;
e)Çalışanlarımıza uygun eğitimi sağlamayı ve onlara potansiyellerini ortaya çıkarmada yardımcı olmayı;
f)Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin özelliği ve gizliliğine saygı duyulmasını sağlamayı;
g)İşletmenin başarısına olan katkıları için çalışanlarımızı uygun şekilde ödüllendirmeyi;
h)Çalışanların yolsuzlukla ilgili meşru endişelerini dile getirebileceği ve hiç kimsenin iyi niyetle verilen bir rapor için kurban edilmemesini sağlayan mekanizmaları sağlamayı;
i)Çalışanlara bu Kurallar ve ilgili politikalara uymak üzere uygun bilgi ve eğitimi vermeyi; 
j)Çalışanlarımızı güvenlikleri, sağlıkları veya refahları için zararlı olabilecek üçüncü taraf istismarından korumaya çalışmayı taahhüt ederiz.
3.4 İş Bütünlüğü
3.4.1 Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer taraflar ile karşılıklı güven, anlayış ve saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.
3.4.2 Bu ilişkilerde, iş yaptığımız kişilerin bizimkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.
3.4.3 Faaliyetlerimizi adil rekabet ve geçerli düzenlemelere uygun olarak yürüteceğiz.
3.4.4 CCN İnşaat’ın muhasebe ve diğer kayıtları ve destekleyici dokümanları, altında yatan işlemlerin niteliğini doğru olarak açıklamalı ve yansıtmalıdır.
3.4.5 Hiçbir kayıtsız hesap, fon veya varlık kurulmayacak veya muhafaza edilmeyecektir.
3.4.6 İş yaptığımız her yerdeki geçerli kanun ve yönetmeliklere uyacağız.  Gerektiğinde, bu taahhüdümüze uymak için yasal danışmanlıktan yararlanacağız.
3.4.7 İş risklerimizi, sosyal ve çevresel riskler de dahil olmak üzere, gözden geçirecek ve izleyeceğiz.
3.4.8 CCN İnşaat herhangi bir şekilde para aklamayı kolaylaştırmayacak, desteklemeyecek, hoş görmeyecek veya buna göz yummayacaktır.
3.5 Ulusal ve Uluslararası Ticaret
3.5.1 CCN İnşaat geçerli rekabet ve tekelcilik karşıtı yasalar çerçevesinde adil ve ahlaklı bir biçimde rekabet etmeye çalışacaktır ve başkalarının bizimle adil bir şekilde rekabet etmesine engel olmayacağız.
3.5.2 Dünya çapında iş yaparken, tüm geçerli, ihracat kontrol yasaları ve yaptırımlarına uyacağız.


3.6 Kişisel Davranış
3.6.1 Tüm çalışanların işbu İş Ahlakı Kurallarında tespit edilen ilkelere uygun olarak davranması beklenmektedir.
3.6.2 Çalışanların binalar, araçlar, ekipmanlar, para ve satın alma kartları gibi şirket varlıklarını korumaları ve istismar etmemeleri beklenmektedir.
3.6.3 Çalışanların e-posta, internet,  Bİ ve telefonları, işbu Kurallarda yer alan ilkeler ve her türlü Bİ politikaları doğrultusunda, iş amaçlarına uygun bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.
3.7 Rüşvet
3.7.1 Hiçbir CCN İnşaat çalışanı veya namımıza çalışan bir işletme herhangi bir rüşvet, kolaylaştırma ödemesi veya herhangi bir nedenle, herhangi bir uygunsuz ödeme kabul etmemeli veya vermemelidir.
3.7.2 Bu dünyanın herhangi bir yerindeki devlet yetkilileri, herhangi bir özel şirket veya kişi ile olan işlemler için geçerlidir.   Aynı zamanda, bu ödeme doğrudan veya bir üçüncü taraf üzerinden yapıldığında veya alındığında da geçerlidir.
3.7.3 Grup rüşvet riskini önlemek için yeterli prosedürlerin mevcut olmasını ve bunların etkin bir şekilde iletişimini ve uygulanmasını sağlayacaktır.
3.8 Hediyeler, Ağırlama ve Uygunsuz Ödemeler
3.8.1 İş Kararlarını etkileme için tasarlanmış veya böyle görünebilecek olan (yani, değeri USD 150 üzerinde olan) herhangi bir ağırlama veya hediyenin kabul edilmesi veya verilmesi kabul edilemez.  Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, iş veya mali kazanç için teşvikler veya diğer uygunsuz yararlar teklif etmemeli, vermemeli, istememeli veya almamalıdır.  Bir çalışanın bir teklifi kabul edip edemeyeceği konusunda herhangi bir şüphesi var ise, çalışan bu konuyu müdürü veya Grup İK Direktörü ile görüşmelidir.
3.9 Çıkar Çatışmaları
3.9.1 Biz çalışanlarımızın mahremiyetine saygı gösterir iken, tüm çalışanlarımızın da CCN İnşaat’a karşı sorumlulukları ile çatışan kişisel ilişkileri faaliyetler ve mali menfaatlerden kaçınmaları beklenmektedir.
3.9.2 Grup çalışanları ve danışmanları konumları veya şirketin istismarı yolu ile kendileri veya başkaları için kazanç sağlamaya çalışmamalıdırlar.
3.9.3 Tüm fiili ve potansiyel çatışmalar (yakın akrabalar veya ortakların faaliyetleri veya menfaatlerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) çalışanın bölüm müdürüne açıklanmalı ve görüşülmelidir.
3.9.4 Fiyat odaklı bilgiler üçüncü taraflara yetkisiz bir şekilde kesinlikle açıklanmamalıdır.
3.10 Gizlilik
3.10.1 Herhangi bir kişi tarafından istihdamı sırasında edinilen bilgiler kişisel kazanç veya verilirken öngörülmüş olan amacın dışındaki herhangi bir amaç ile kullanılmamalıdır.
3.10.2 İşin süreci içerisinde gizli bilgiler elde edildiğinde, gizliliğe her zaman saygı gösterilmelidir.
3.11 Sağlık ve Güvenlik
3.11.1 Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya ve korumaya bağlıyız.
3.12 Çevre
3.12.1 Çevresel etkimizin yönetimini sürekli olarak iyileştirmeye bağlıyız.
3.12.2 Tüm çalışanların yerel çevre yönetim sistemine uymaları ve çevresel performansımızın iyileştirilmesini desteklemeleri beklenmektedir.
3.13 Müşteriler
3.13.1 Grup müşterilerine güvenli, paranın karşılığı, yüksek kaliteli, tutarlı, erişilebilir ve güvenilir hizmetler sunmaya bağlıdır.
3.13.2 Tüm çalışanların müşteriler ve genel halk ile olan tüm ilişkilerinde, işbu Kurallarda belirlenen ilkelere uygun bir şekilde, saygılı ve dürüst davranmaları beklenmektedir.
3.13.3  Özellikle, çalışanlarımız ile temas halinde olan savunmasız kişilerin refahını temin edecek ve koruyacağız. Çalışanlar bir güven konumunda bulundukları ve tüm zamanlarda kendilerine verilmiş olan bu güveni yansıtan en yüksek kişisel davranış standartlarını korumaları gerektiği konusunda bilinçlendirilecektir.
3.14 Tedarik Zinciri
3.14.1 İş faaliyetlerimiz için gerekli olan çok çeşitli mallar ve hizmetler satın almakta ve de çekirdek hizmetlerimizin teslimi için büyük ölçüde çeşitli tedarikçilerimize güvenmekteyiz.  Bu nedenle, tedarikçilerimiz ile iyi iş ilişkileri işimizin başarısının merkezinde yer almaktadır.
3.14.2 Rekabet edebilir mallar ve hizmetler elde etmeye ve sürdürmeye bağlı iken, aynı zamanda bunların insan hakları, güvenlik veya çevreyi tehlikeye atmamış kaynaklardan olmasını sağlamaya gayret etmeliyiz.
3.14.3 Tedarikçilerimizin kendimizinkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.  Onların, bizim Tedarikçi Davranış Kurallarımız doğrultusunda, kabul edilebilir güvenlik, çevre, ürün kalitesi, ürün idaresi, işçilik, insan hakları, sosyal ve yasal standartları benimsemesini ve uygulamasını beklemekteyiz.
3.14.4 Tedarikçilerimiz ile, mallar ve hizmetlerin kalite, çevresel performans ve sürdürülebilirlik hedefi ile, her iki tarafın da yararına olacak, uzun vadeli anlamlı ilişkiler geliştirmek üzere çalışmaya gayret edeceğiz.
3.15 Toplumsal Katılım
CCN İnşaat’ın faaliyetleri, müşteriler, komşular, işletmeler veya sakinler olsun, tüm toplum bireyleri ile her gün temas halindedir. Çalıştığımız toplumlarla iyi ilişkileri güçlendirmeye ve olumlu bir değişiklik sağlamak üzere toplumsal ortaklıklar kurmaya bağlıyız.
3.16         İş Ahlakı Kurallarının Uygulanması
Bu kuraların uygulanmasında Kurumsal Yönetim Kurulu en yüksek karar verme mercii olacaktır.
Kurumsal Denetim Departmanı Kuralların uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak, olağan denetsel düzeylerde tatmin edici bir şekilde çözümlenemeyen her türlü sorunu Şirket üst yönetiminin gözetimi altında çözümleyecektir.
Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı Kurallara tam uygunluğu sağlamak için kural ve prosedürleri uygulayacaktır. Şirketin İnsan Kaynakları ve Alım Departmanı tüm personel, tedarikçiler, alt yükleniciler ve danışmanların bu Kuralların hükümlerini bilmesi ve anlaması ve de bunu kendi işyeri ortamlarında nasıl uygulayacaklarını kavraması için gerekli olan tüm önlemleri alacaklardır.
Amirleri tarafından sağlananların dışında daha fazla bilgi almak isteyen çalışanlar, İK Departmanı’na ulaşabilirler
4. İstihdam
4.1 Eşit Fırsatlar ve Çeşitlilik Politikası
4.1.1 Kurul gerek kamuya karşı hizmetlerin sağlanmasında gerekse de bir işveren olarak, fırsat eşitliğine bağlıdır. İşbu politikanın amacı tüm çalışanlar, müşteriler, yükleniciler ve CCN İnşaat ile temas halinde olan diğer kişilere tüm zamanlarda eşit olarak ve adil ve tutarlı bir şekilde davranılmasını sağlamaktır.
4.1.2 CCN İnşaat Kurulu ve Yönetim Direktörleri aşağıdakileri sağlamak görevini taşımaktadırlar:

a)   Üretken ve sağlıklı, işgüçlerinde çeşitlilik ve katılımı teşvik eden, bir çalışma ortamı yaratmak;
b)   CCN İnşaat’ın çeşitlilik politikası ve uygulamalarını aktif olarak kanıtlamak;
c)   Çalışanlar, yükleniciler ve müşterilerin katılımını sağlamak için yeni uygulamalar geliştirmek; 
d)   Çeşitlilik ve herkes için eşit fırsatlarda sürekli iyileştirmeyi kanıtlamak.
4.2 Mevzuat ve Uygulama Kuralları
Bu politika güncel uluslararası mevzuat ve CCN İnşaat’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ilgili uygulama kurallarına uygundur.  CCN İnşaat ilgili alt destekleyici mevzuat şartlarına uygunluğundan emin olmak üzere bu politikayı sürekli takip edecektir; ancak CCN İnşaat’ın hedefi mümkün olan yerlerde mevzuatın şartlarının da ötesine geçmektir.
4.3 İşe Alma
Tüm işe almalar, tüm zamanlarda tüm adaylar için adillik, eşitlik ve tutarlılık içerisinde gerçekleştirilecektir. İşe alma uygulamaları kapsayıcı olacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde istihdama ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılacaktır.
4.4 Personel Eğitimi
Hem kapsayıcı bir işveren hem de hizmet sağlayıcı olmamızı sağlamak için, farkındalığı ve eşitliği çeşitlendirmek üzere personele kılavuzluk ve eğitim sağlanacaktır.

4.5 İnsan Hakları
CCN İnşaat’ın İnsan Hakları Politikası bu bölümün temelini oluşturur. Politikada tüm gerekli tanımlamalar yer almaktadır.
a) Tüm çalışanlara, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın, adil ve dürüst davranacağız.  Tüm çalışanların yerel yasa veya uygulama doğrultusunda, mutabık kalınmış şartları ve koşulları olacak ve uygun iş becerileri eğitimi verilecektir.
b)   Yerel piyasalar ve koşulları yansıtan adil bir ücret ödeyeceğiz. Her zaman, her türlü ulusal asgari ücreti karşılayacağız.
c)  Çalışma saatleri aşırı olmayacaktır. Bunlar endüstri kılavuzlarına ve mevcut ise,  ulusal standartlara uyacaklardır.
d)   İstihdam serbestçe seçilmelidir. Yasadışı çocuk işçiliği, zorunlu veya teminatlı işçilik, zorunlu fazla mesai kullanmayacaktır ve yasadışı çocuk işçiliğine göz yummayacağız.
e)  Faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki ayırımcılık karşıtı kanunlara uyacağız.
f)  Fiziksel ceza, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü taciz kullanmayacak ve kullanılmasına göz yummayacağız.   Davranışı gereken standardın altında kalan her türlü personel üyesi için disiplin prosedürlerimiz vardır.

5. Müşteri ve Toplum
5.1 Müşteriler
5.1.1 Müşteri Hizmeti: Müşterilerimize verilen sözümüzü tutmak çekirdek değerlerimizden birisidir. Taahhüdümüz güvenli, güvenilir, müşteri odaklı, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sağlamaktır.
6. Çevre
6.1 Çevre Politikası
6.1.1 Grup politikası çevresel performansta sürekli iyileştirme sağlamaktır.
6.1.2 Taahhütlerimiz:
a)   Çevresel konular için, açıkça tanımlanmış sorumluluklar içeren, bir iç yönetim yapısı sürdürmek;
b)   Organizasyon ile ilgili, geçerli yasal ve diğer şartlara uymak, ve mümkün olduğunda, bunların da ötesine geçmek;
c)   Kirliliği önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki genel etkisini azaltmak;
d)   Çevresel performanslarımızı izlemek ve iyileştirmek için amaçlar ve hedefler belirlemek;
e)   Personelimiz için uygun eğitim ve farkındalık programları sağlamaktır.CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


1. Giriş
1.1 CCN Holding yaptığı her işte iyi bir kurumsal yurttaş olmayı amaçlar.
1.2 CCN Holding, bu nedenle, mevcut işletme ilkelerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) başlığı altında, bir çerçeve politika içerisinde toplamaya kararlıdır.  
Bu politikaya dahil edilen ilkeler CCN Holding’ın faaliyetlerinin tüm alanlarını kapsar ve ilgili kurumsal yönetim kuralları ve uluslararası standartlara göre geliştirilmiş olup, bunlara göre gözden geçirilmeye ve güncellenmeye devam edilmektedir.
1.3 Kurulumuz bu kurallar ve standartlarda belirlenen ilkeleri destekler ve işbu politikanın amacı bu desteği grup için ortak bir yaklaşım oluşturan bir dizi kılavuzlar ve standartlara dönüştürmek ve sahadaki yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için pratik bir rehber sağlamaktır.

2. Uygunluk, İzleme ve Raporlama
2.1 Bu politikaya uygunluk sürekli olarak izlenecek ve Kurul tarafından gözden geçirilmeye tabi olacaktır.
2.2 Her yerel yönetici bu politikada belirlenen ilkelerin tüm çalışanlara iletildiğinden, anlaşıldığından ve kendi sorumluluk alanlarında uygunluğun sağlanması için çalışanlarca uyulduğundan emin olmakla sorumludur.
2.3 Bu politikanın herhangi bir şekilde ihlal edildiğine ilişkin makul şüpheleri olan çalışanlar bunu kendi amirleri, üst yönetim veya söz konusu ihlallerin raporlanmasına ilişkin olarak Grup içerisinde kurulmuş olan diğer mekanizmalar üzerinden raporlamalıdırlar.  Çalışanlar misilleme korkusu nedeni ile endişelerini raporlamakta isteksiz olabilirler ve bir endişesini iyi niyet ile raporlamış olan veya raporlamayı düşünen herhangi biri kişiye karşı misilleme, intikam veya taciz tehdidinde bulunan veya girişen herhangi bir çalışan aleyhine disiplin önlemleri uygulanacaktır.
2.4 Kurul işbu politikada yer alan ilkelere bağlılık sonucunda ortaya çıkan herhangi bir iş kaybı için eleştiride bulunmayacaktır.  

3. İş Ahlakı Kuralları
3.1 Genel beyan
Bu İş Ahlakı Kuralları CCN İnşaat’ın çalışanlarından çalışma arkadaşları, müşteriler, paydaşlar ve üçüncü taraflar ile olan iç ve dış ilişkilerinde beklediği standartları belirler.
3.2 Temel Kural Standartları
3.2.1 İşimizi her açıdan dürüstlük, bütünlük ve açıklık içerisinde, insan hakları ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü tarafların menfaatlerine saygı göstererek yürüteceğiz.
3.2.2 İşlerimiz sırasında ilişkilerimiz olan üçüncü tarafların meşru menfaatlerine saygı göstereceğiz.
3.2.3 En yüksek bütünlük standartlarını koruyacağız – örneğin, makulen teslim edeceğimizden daha fazlasını söz vermeyecek ve tutamayacağımız veya tutmaya niyetli olmadığımız taahhütlerde bulunmayacağız.


3.3 Çalışanlar
a)Karşılıklı güven ve saygının mevcut olduğu, zorbalık ve tacizden arınmış, herkesin kendisini şirketimizin performansı ve itibarından sorumlu hissettiği bir işgücü geliştirmeyi;
b)Kişilerin haklarına, adetleri ve geleneklerine ve dernek kurma özgürlüğü haklarına ve bir işçi sendikasına katılıp katılmamaya karar verme haklarına saygı duymayı; çalışanlarımızın uygun şekilde seçilen temsilcileri ile iyi niyetle müzakere etmeyi;
c)Çalışanları Eşit Fırsatlar Politikamız doğrultusunda, objektif kriterler ve gerçekleştirilecek olan işin gerekli kıldığı nitelikler ve yeteneklere dayalı olarak işe almayı, istihdam etmeyi ve terfi ettirmeyi;
d)Bilgi ve danışmanlık prosedürlerimiz ile, çalışanlarımızla iyi iletişimi sürdürmeyi;
e)Çalışanlarımıza uygun eğitimi sağlamayı ve onlara potansiyellerini ortaya çıkarmada yardımcı olmayı;
f)Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin özelliği ve gizliliğine saygı duyulmasını sağlamayı;
g)İşletmenin başarısına olan katkıları için çalışanlarımızı uygun şekilde ödüllendirmeyi;
h)Çalışanların yolsuzlukla ilgili meşru endişelerini dile getirebileceği ve hiç kimsenin iyi niyetle verilen bir rapor için kurban edilmemesini sağlayan mekanizmaları sağlamayı;
i)Çalışanlara bu Kurallar ve ilgili politikalara uymak üzere uygun bilgi ve eğitimi vermeyi; 
j)Çalışanlarımızı güvenlikleri, sağlıkları veya refahları için zararlı olabilecek üçüncü taraf istismarından korumaya çalışmayı taahhüt ederiz.
3.4 İş Bütünlüğü
3.4.1 Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer taraflar ile karşılıklı güven, anlayış ve saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.
3.4.2 Bu ilişkilerde, iş yaptığımız kişilerin bizimkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.
3.4.3 Faaliyetlerimizi adil rekabet ve geçerli düzenlemelere uygun olarak yürüteceğiz.
3.4.4 CCN İnşaat’ın muhasebe ve diğer kayıtları ve destekleyici dokümanları, altında yatan işlemlerin niteliğini doğru olarak açıklamalı ve yansıtmalıdır.
3.4.5 Hiçbir kayıtsız hesap, fon veya varlık kurulmayacak veya muhafaza edilmeyecektir.
3.4.6 İş yaptığımız her yerdeki geçerli kanun ve yönetmeliklere uyacağız.  Gerektiğinde, bu taahhüdümüze uymak için yasal danışmanlıktan yararlanacağız.
3.4.7 İş risklerimizi, sosyal ve çevresel riskler de dahil olmak üzere, gözden geçirecek ve izleyeceğiz.
3.4.8 CCN İnşaat herhangi bir şekilde para aklamayı kolaylaştırmayacak, desteklemeyecek, hoş görmeyecek veya buna göz yummayacaktır.
3.5 Ulusal ve Uluslararası Ticaret
3.5.1 CCN İnşaat geçerli rekabet ve tekelcilik karşıtı yasalar çerçevesinde adil ve ahlaklı bir biçimde rekabet etmeye çalışacaktır ve başkalarının bizimle adil bir şekilde rekabet etmesine engel olmayacağız.
3.5.2 Dünya çapında iş yaparken, tüm geçerli, ihracat kontrol yasaları ve yaptırımlarına uyacağız.


3.6 Kişisel Davranış
3.6.1 Tüm çalışanların işbu İş Ahlakı Kurallarında tespit edilen ilkelere uygun olarak davranması beklenmektedir.
3.6.2 Çalışanların binalar, araçlar, ekipmanlar, para ve satın alma kartları gibi şirket varlıklarını korumaları ve istismar etmemeleri beklenmektedir.
3.6.3 Çalışanların e-posta, internet,  Bİ ve telefonları, işbu Kurallarda yer alan ilkeler ve her türlü Bİ politikaları doğrultusunda, iş amaçlarına uygun bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.
3.7 Rüşvet
3.7.1 Hiçbir CCN İnşaat çalışanı veya namımıza çalışan bir işletme herhangi bir rüşvet, kolaylaştırma ödemesi veya herhangi bir nedenle, herhangi bir uygunsuz ödeme kabul etmemeli veya vermemelidir.
3.7.2 Bu dünyanın herhangi bir yerindeki devlet yetkilileri, herhangi bir özel şirket veya kişi ile olan işlemler için geçerlidir.   Aynı zamanda, bu ödeme doğrudan veya bir üçüncü taraf üzerinden yapıldığında veya alındığında da geçerlidir.
3.7.3 Grup rüşvet riskini önlemek için yeterli prosedürlerin mevcut olmasını ve bunların etkin bir şekilde iletişimini ve uygulanmasını sağlayacaktır.
3.8 Hediyeler, Ağırlama ve Uygunsuz Ödemeler
3.8.1 İş Kararlarını etkileme için tasarlanmış veya böyle görünebilecek olan (yani, değeri USD 150 üzerinde olan) herhangi bir ağırlama veya hediyenin kabul edilmesi veya verilmesi kabul edilemez.  Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, iş veya mali kazanç için teşvikler veya diğer uygunsuz yararlar teklif etmemeli, vermemeli, istememeli veya almamalıdır.  Bir çalışanın bir teklifi kabul edip edemeyeceği konusunda herhangi bir şüphesi var ise, çalışan bu konuyu müdürü veya Grup İK Direktörü ile görüşmelidir.
3.9 Çıkar Çatışmaları
3.9.1 Biz çalışanlarımızın mahremiyetine saygı gösterir iken, tüm çalışanlarımızın da CCN İnşaat’a karşı sorumlulukları ile çatışan kişisel ilişkileri faaliyetler ve mali menfaatlerden kaçınmaları beklenmektedir.
3.9.2 Grup çalışanları ve danışmanları konumları veya şirketin istismarı yolu ile kendileri veya başkaları için kazanç sağlamaya çalışmamalıdırlar.
3.9.3 Tüm fiili ve potansiyel çatışmalar (yakın akrabalar veya ortakların faaliyetleri veya menfaatlerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) çalışanın bölüm müdürüne açıklanmalı ve görüşülmelidir.
3.9.4 Fiyat odaklı bilgiler üçüncü taraflara yetkisiz bir şekilde kesinlikle açıklanmamalıdır.
3.10 Gizlilik
3.10.1 Herhangi bir kişi tarafından istihdamı sırasında edinilen bilgiler kişisel kazanç veya verilirken öngörülmüş olan amacın dışındaki herhangi bir amaç ile kullanılmamalıdır.
3.10.2 İşin süreci içerisinde gizli bilgiler elde edildiğinde, gizliliğe her zaman saygı gösterilmelidir.
3.11 Sağlık ve Güvenlik
3.11.1 Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya ve korumaya bağlıyız.
3.12 Çevre
3.12.1 Çevresel etkimizin yönetimini sürekli olarak iyileştirmeye bağlıyız.
3.12.2 Tüm çalışanların yerel çevre yönetim sistemine uymaları ve çevresel performansımızın iyileştirilmesini desteklemeleri beklenmektedir.
3.13 Müşteriler
3.13.1 Grup müşterilerine güvenli, paranın karşılığı, yüksek kaliteli, tutarlı, erişilebilir ve güvenilir hizmetler sunmaya bağlıdır.
3.13.2 Tüm çalışanların müşteriler ve genel halk ile olan tüm ilişkilerinde, işbu Kurallarda belirlenen ilkelere uygun bir şekilde, saygılı ve dürüst davranmaları beklenmektedir.
3.13.3  Özellikle, çalışanlarımız ile temas halinde olan savunmasız kişilerin refahını temin edecek ve koruyacağız. Çalışanlar bir güven konumunda bulundukları ve tüm zamanlarda kendilerine verilmiş olan bu güveni yansıtan en yüksek kişisel davranış standartlarını korumaları gerektiği konusunda bilinçlendirilecektir.
3.14 Tedarik Zinciri
3.14.1 İş faaliyetlerimiz için gerekli olan çok çeşitli mallar ve hizmetler satın almakta ve de çekirdek hizmetlerimizin teslimi için büyük ölçüde çeşitli tedarikçilerimize güvenmekteyiz.  Bu nedenle, tedarikçilerimiz ile iyi iş ilişkileri işimizin başarısının merkezinde yer almaktadır.
3.14.2 Rekabet edebilir mallar ve hizmetler elde etmeye ve sürdürmeye bağlı iken, aynı zamanda bunların insan hakları, güvenlik veya çevreyi tehlikeye atmamış kaynaklardan olmasını sağlamaya gayret etmeliyiz.
3.14.3 Tedarikçilerimizin kendimizinkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.  Onların, bizim Tedarikçi Davranış Kurallarımız doğrultusunda, kabul edilebilir güvenlik, çevre, ürün kalitesi, ürün idaresi, işçilik, insan hakları, sosyal ve yasal standartları benimsemesini ve uygulamasını beklemekteyiz.
3.14.4 Tedarikçilerimiz ile, mallar ve hizmetlerin kalite, çevresel performans ve sürdürülebilirlik hedefi ile, her iki tarafın da yararına olacak, uzun vadeli anlamlı ilişkiler geliştirmek üzere çalışmaya gayret edeceğiz.
3.15 Toplumsal Katılım
CCN İnşaat’ın faaliyetleri, müşteriler, komşular, işletmeler veya sakinler olsun, tüm toplum bireyleri ile her gün temas halindedir. Çalıştığımız toplumlarla iyi ilişkileri güçlendirmeye ve olumlu bir değişiklik sağlamak üzere toplumsal ortaklıklar kurmaya bağlıyız.
3.16         İş Ahlakı Kurallarının Uygulanması
Bu kuraların uygulanmasında Kurumsal Yönetim Kurulu en yüksek karar verme mercii olacaktır.
Kurumsal Denetim Departmanı Kuralların uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak, olağan denetsel düzeylerde tatmin edici bir şekilde çözümlenemeyen her türlü sorunu Şirket üst yönetiminin gözetimi altında çözümleyecektir.
Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı Kurallara tam uygunluğu sağlamak için kural ve prosedürleri uygulayacaktır. Şirketin İnsan Kaynakları ve Alım Departmanı tüm personel, tedarikçiler, alt yükleniciler ve danışmanların bu Kuralların hükümlerini bilmesi ve anlaması ve de bunu kendi işyeri ortamlarında nasıl uygulayacaklarını kavraması için gerekli olan tüm önlemleri alacaklardır.
Amirleri tarafından sağlananların dışında daha fazla bilgi almak isteyen çalışanlar, İK Departmanı’na ulaşabilirler
4. İstihdam
4.1 Eşit Fırsatlar ve Çeşitlilik Politikası
4.1.1 Kurul gerek kamuya karşı hizmetlerin sağlanmasında gerekse de bir işveren olarak, fırsat eşitliğine bağlıdır. İşbu politikanın amacı tüm çalışanlar, müşteriler, yükleniciler ve CCN İnşaat ile temas halinde olan diğer kişilere tüm zamanlarda eşit olarak ve adil ve tutarlı bir şekilde davranılmasını sağlamaktır.
4.1.2 CCN İnşaat Kurulu ve Yönetim Direktörleri aşağıdakileri sağlamak görevini taşımaktadırlar:

a)   Üretken ve sağlıklı, işgüçlerinde çeşitlilik ve katılımı teşvik eden, bir çalışma ortamı yaratmak;
b)   CCN İnşaat’ın çeşitlilik politikası ve uygulamalarını aktif olarak kanıtlamak;
c)   Çalışanlar, yükleniciler ve müşterilerin katılımını sağlamak için yeni uygulamalar geliştirmek; 
d)   Çeşitlilik ve herkes için eşit fırsatlarda sürekli iyileştirmeyi kanıtlamak.
4.2 Mevzuat ve Uygulama Kuralları
Bu politika güncel uluslararası mevzuat ve CCN İnşaat’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ilgili uygulama kurallarına uygundur.  CCN İnşaat ilgili alt destekleyici mevzuat şartlarına uygunluğundan emin olmak üzere bu politikayı sürekli takip edecektir; ancak CCN İnşaat’ın hedefi mümkün olan yerlerde mevzuatın şartlarının da ötesine geçmektir.
4.3 İşe Alma
Tüm işe almalar, tüm zamanlarda tüm adaylar için adillik, eşitlik ve tutarlılık içerisinde gerçekleştirilecektir. İşe alma uygulamaları kapsayıcı olacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde istihdama ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılacaktır.
4.4 Personel Eğitimi
Hem kapsayıcı bir işveren hem de hizmet sağlayıcı olmamızı sağlamak için, farkındalığı ve eşitliği çeşitlendirmek üzere personele kılavuzluk ve eğitim sağlanacaktır.

4.5 İnsan Hakları
CCN İnşaat’ın İnsan Hakları Politikası bu bölümün temelini oluşturur. Politikada tüm gerekli tanımlamalar yer almaktadır.
a) Tüm çalışanlara, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın, adil ve dürüst davranacağız.  Tüm çalışanların yerel yasa veya uygulama doğrultusunda, mutabık kalınmış şartları ve koşulları olacak ve uygun iş becerileri eğitimi verilecektir.
b)   Yerel piyasalar ve koşulları yansıtan adil bir ücret ödeyeceğiz. Her zaman, her türlü ulusal asgari ücreti karşılayacağız.
c)  Çalışma saatleri aşırı olmayacaktır. Bunlar endüstri kılavuzlarına ve mevcut ise,  ulusal standartlara uyacaklardır.
d)   İstihdam serbestçe seçilmelidir. Yasadışı çocuk işçiliği, zorunlu veya teminatlı işçilik, zorunlu fazla mesai kullanmayacaktır ve yasadışı çocuk işçiliğine göz yummayacağız.
e)  Faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki ayırımcılık karşıtı kanunlara uyacağız.
f)  Fiziksel ceza, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü taciz kullanmayacak ve kullanılmasına göz yummayacağız.   Davranışı gereken standardın altında kalan her türlü personel üyesi için disiplin prosedürlerimiz vardır.

5. Müşteri ve Toplum
5.1 Müşteriler
5.1.1 Müşteri Hizmeti: Müşterilerimize verilen sözümüzü tutmak çekirdek değerlerimizden birisidir. Taahhüdümüz güvenli, güvenilir, müşteri odaklı, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sağlamaktır.
6. Çevre
6.1 Çevre Politikası
6.1.1 Grup politikası çevresel performansta sürekli iyileştirme sağlamaktır.
6.1.2 Taahhütlerimiz:
a)   Çevresel konular için, açıkça tanımlanmış sorumluluklar içeren, bir iç yönetim yapısı sürdürmek;
b)   Organizasyon ile ilgili, geçerli yasal ve diğer şartlara uymak, ve mümkün olduğunda, bunların da ötesine geçmek;
c)   Kirliliği önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki genel etkisini azaltmak;
d)   Çevresel performanslarımızı izlemek ve iyileştirmek için amaçlar ve hedefler belirlemek;
e)   Personelimiz için uygun eğitim ve farkındalık programları sağlamaktır.

CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


1. Giriş
1.1 CCN Holding yaptığı her işte iyi bir kurumsal yurttaş olmayı amaçlar.
1.2 CCN Holding, bu nedenle, mevcut işletme ilkelerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) başlığı altında, bir çerçeve politika içerisinde toplamaya kararlıdır.  
Bu politikaya dahil edilen ilkeler CCN Holding’ın faaliyetlerinin tüm alanlarını kapsar ve ilgili kurumsal yönetim kuralları ve uluslararası standartlara göre geliştirilmiş olup, bunlara göre gözden geçirilmeye ve güncellenmeye devam edilmektedir.
1.3 Kurulumuz bu kurallar ve standartlarda belirlenen ilkeleri destekler ve işbu politikanın amacı bu desteği grup için ortak bir yaklaşım oluşturan bir dizi kılavuzlar ve standartlara dönüştürmek ve sahadaki yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için pratik bir rehber sağlamaktır.

2. Uygunluk, İzleme ve Raporlama
2.1 Bu politikaya uygunluk sürekli olarak izlenecek ve Kurul tarafından gözden geçirilmeye tabi olacaktır.
2.2 Her yerel yönetici bu politikada belirlenen ilkelerin tüm çalışanlara iletildiğinden, anlaşıldığından ve kendi sorumluluk alanlarında uygunluğun sağlanması için çalışanlarca uyulduğundan emin olmakla sorumludur.
2.3 Bu politikanın herhangi bir şekilde ihlal edildiğine ilişkin makul şüpheleri olan çalışanlar bunu kendi amirleri, üst yönetim veya söz konusu ihlallerin raporlanmasına ilişkin olarak Grup içerisinde kurulmuş olan diğer mekanizmalar üzerinden raporlamalıdırlar.  Çalışanlar misilleme korkusu nedeni ile endişelerini raporlamakta isteksiz olabilirler ve bir endişesini iyi niyet ile raporlamış olan veya raporlamayı düşünen herhangi biri kişiye karşı misilleme, intikam veya taciz tehdidinde bulunan veya girişen herhangi bir çalışan aleyhine disiplin önlemleri uygulanacaktır.
2.4 Kurul işbu politikada yer alan ilkelere bağlılık sonucunda ortaya çıkan herhangi bir iş kaybı için eleştiride bulunmayacaktır.  

3. İş Ahlakı Kuralları
3.1 Genel beyan
Bu İş Ahlakı Kuralları CCN İnşaat’ın çalışanlarından çalışma arkadaşları, müşteriler, paydaşlar ve üçüncü taraflar ile olan iç ve dış ilişkilerinde beklediği standartları belirler.
3.2 Temel Kural Standartları
3.2.1 İşimizi her açıdan dürüstlük, bütünlük ve açıklık içerisinde, insan hakları ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü tarafların menfaatlerine saygı göstererek yürüteceğiz.
3.2.2 İşlerimiz sırasında ilişkilerimiz olan üçüncü tarafların meşru menfaatlerine saygı göstereceğiz.
3.2.3 En yüksek bütünlük standartlarını koruyacağız – örneğin, makulen teslim edeceğimizden daha fazlasını söz vermeyecek ve tutamayacağımız veya tutmaya niyetli olmadığımız taahhütlerde bulunmayacağız.


3.3 Çalışanlar
a)Karşılıklı güven ve saygının mevcut olduğu, zorbalık ve tacizden arınmış, herkesin kendisini şirketimizin performansı ve itibarından sorumlu hissettiği bir işgücü geliştirmeyi;
b)Kişilerin haklarına, adetleri ve geleneklerine ve dernek kurma özgürlüğü haklarına ve bir işçi sendikasına katılıp katılmamaya karar verme haklarına saygı duymayı; çalışanlarımızın uygun şekilde seçilen temsilcileri ile iyi niyetle müzakere etmeyi;
c)Çalışanları Eşit Fırsatlar Politikamız doğrultusunda, objektif kriterler ve gerçekleştirilecek olan işin gerekli kıldığı nitelikler ve yeteneklere dayalı olarak işe almayı, istihdam etmeyi ve terfi ettirmeyi;
d)Bilgi ve danışmanlık prosedürlerimiz ile, çalışanlarımızla iyi iletişimi sürdürmeyi;
e)Çalışanlarımıza uygun eğitimi sağlamayı ve onlara potansiyellerini ortaya çıkarmada yardımcı olmayı;
f)Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin özelliği ve gizliliğine saygı duyulmasını sağlamayı;
g)İşletmenin başarısına olan katkıları için çalışanlarımızı uygun şekilde ödüllendirmeyi;
h)Çalışanların yolsuzlukla ilgili meşru endişelerini dile getirebileceği ve hiç kimsenin iyi niyetle verilen bir rapor için kurban edilmemesini sağlayan mekanizmaları sağlamayı;
i)Çalışanlara bu Kurallar ve ilgili politikalara uymak üzere uygun bilgi ve eğitimi vermeyi; 
j)Çalışanlarımızı güvenlikleri, sağlıkları veya refahları için zararlı olabilecek üçüncü taraf istismarından korumaya çalışmayı taahhüt ederiz.
3.4 İş Bütünlüğü
3.4.1 Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer taraflar ile karşılıklı güven, anlayış ve saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.
3.4.2 Bu ilişkilerde, iş yaptığımız kişilerin bizimkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.
3.4.3 Faaliyetlerimizi adil rekabet ve geçerli düzenlemelere uygun olarak yürüteceğiz.
3.4.4 CCN İnşaat’ın muhasebe ve diğer kayıtları ve destekleyici dokümanları, altında yatan işlemlerin niteliğini doğru olarak açıklamalı ve yansıtmalıdır.
3.4.5 Hiçbir kayıtsız hesap, fon veya varlık kurulmayacak veya muhafaza edilmeyecektir.
3.4.6 İş yaptığımız her yerdeki geçerli kanun ve yönetmeliklere uyacağız.  Gerektiğinde, bu taahhüdümüze uymak için yasal danışmanlıktan yararlanacağız.
3.4.7 İş risklerimizi, sosyal ve çevresel riskler de dahil olmak üzere, gözden geçirecek ve izleyeceğiz.
3.4.8 CCN İnşaat herhangi bir şekilde para aklamayı kolaylaştırmayacak, desteklemeyecek, hoş görmeyecek veya buna göz yummayacaktır.
3.5 Ulusal ve Uluslararası Ticaret
3.5.1 CCN İnşaat geçerli rekabet ve tekelcilik karşıtı yasalar çerçevesinde adil ve ahlaklı bir biçimde rekabet etmeye çalışacaktır ve başkalarının bizimle adil bir şekilde rekabet etmesine engel olmayacağız.
3.5.2 Dünya çapında iş yaparken, tüm geçerli, ihracat kontrol yasaları ve yaptırımlarına uyacağız.


3.6 Kişisel Davranış
3.6.1 Tüm çalışanların işbu İş Ahlakı Kurallarında tespit edilen ilkelere uygun olarak davranması beklenmektedir.
3.6.2 Çalışanların binalar, araçlar, ekipmanlar, para ve satın alma kartları gibi şirket varlıklarını korumaları ve istismar etmemeleri beklenmektedir.
3.6.3 Çalışanların e-posta, internet,  Bİ ve telefonları, işbu Kurallarda yer alan ilkeler ve her türlü Bİ politikaları doğrultusunda, iş amaçlarına uygun bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.
3.7 Rüşvet
3.7.1 Hiçbir CCN İnşaat çalışanı veya namımıza çalışan bir işletme herhangi bir rüşvet, kolaylaştırma ödemesi veya herhangi bir nedenle, herhangi bir uygunsuz ödeme kabul etmemeli veya vermemelidir.
3.7.2 Bu dünyanın herhangi bir yerindeki devlet yetkilileri, herhangi bir özel şirket veya kişi ile olan işlemler için geçerlidir.   Aynı zamanda, bu ödeme doğrudan veya bir üçüncü taraf üzerinden yapıldığında veya alındığında da geçerlidir.
3.7.3 Grup rüşvet riskini önlemek için yeterli prosedürlerin mevcut olmasını ve bunların etkin bir şekilde iletişimini ve uygulanmasını sağlayacaktır.
3.8 Hediyeler, Ağırlama ve Uygunsuz Ödemeler
3.8.1 İş Kararlarını etkileme için tasarlanmış veya böyle görünebilecek olan (yani, değeri USD 150 üzerinde olan) herhangi bir ağırlama veya hediyenin kabul edilmesi veya verilmesi kabul edilemez.  Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, iş veya mali kazanç için teşvikler veya diğer uygunsuz yararlar teklif etmemeli, vermemeli, istememeli veya almamalıdır.  Bir çalışanın bir teklifi kabul edip edemeyeceği konusunda herhangi bir şüphesi var ise, çalışan bu konuyu müdürü veya Grup İK Direktörü ile görüşmelidir.
3.9 Çıkar Çatışmaları
3.9.1 Biz çalışanlarımızın mahremiyetine saygı gösterir iken, tüm çalışanlarımızın da CCN İnşaat’a karşı sorumlulukları ile çatışan kişisel ilişkileri faaliyetler ve mali menfaatlerden kaçınmaları beklenmektedir.
3.9.2 Grup çalışanları ve danışmanları konumları veya şirketin istismarı yolu ile kendileri veya başkaları için kazanç sağlamaya çalışmamalıdırlar.
3.9.3 Tüm fiili ve potansiyel çatışmalar (yakın akrabalar veya ortakların faaliyetleri veya menfaatlerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) çalışanın bölüm müdürüne açıklanmalı ve görüşülmelidir.
3.9.4 Fiyat odaklı bilgiler üçüncü taraflara yetkisiz bir şekilde kesinlikle açıklanmamalıdır.
3.10 Gizlilik
3.10.1 Herhangi bir kişi tarafından istihdamı sırasında edinilen bilgiler kişisel kazanç veya verilirken öngörülmüş olan amacın dışındaki herhangi bir amaç ile kullanılmamalıdır.
3.10.2 İşin süreci içerisinde gizli bilgiler elde edildiğinde, gizliliğe her zaman saygı gösterilmelidir.
3.11 Sağlık ve Güvenlik
3.11.1 Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya ve korumaya bağlıyız.
3.12 Çevre
3.12.1 Çevresel etkimizin yönetimini sürekli olarak iyileştirmeye bağlıyız.
3.12.2 Tüm çalışanların yerel çevre yönetim sistemine uymaları ve çevresel performansımızın iyileştirilmesini desteklemeleri beklenmektedir.
3.13 Müşteriler
3.13.1 Grup müşterilerine güvenli, paranın karşılığı, yüksek kaliteli, tutarlı, erişilebilir ve güvenilir hizmetler sunmaya bağlıdır.
3.13.2 Tüm çalışanların müşteriler ve genel halk ile olan tüm ilişkilerinde, işbu Kurallarda belirlenen ilkelere uygun bir şekilde, saygılı ve dürüst davranmaları beklenmektedir.
3.13.3  Özellikle, çalışanlarımız ile temas halinde olan savunmasız kişilerin refahını temin edecek ve koruyacağız. Çalışanlar bir güven konumunda bulundukları ve tüm zamanlarda kendilerine verilmiş olan bu güveni yansıtan en yüksek kişisel davranış standartlarını korumaları gerektiği konusunda bilinçlendirilecektir.
3.14 Tedarik Zinciri
3.14.1 İş faaliyetlerimiz için gerekli olan çok çeşitli mallar ve hizmetler satın almakta ve de çekirdek hizmetlerimizin teslimi için büyük ölçüde çeşitli tedarikçilerimize güvenmekteyiz.  Bu nedenle, tedarikçilerimiz ile iyi iş ilişkileri işimizin başarısının merkezinde yer almaktadır.
3.14.2 Rekabet edebilir mallar ve hizmetler elde etmeye ve sürdürmeye bağlı iken, aynı zamanda bunların insan hakları, güvenlik veya çevreyi tehlikeye atmamış kaynaklardan olmasını sağlamaya gayret etmeliyiz.
3.14.3 Tedarikçilerimizin kendimizinkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.  Onların, bizim Tedarikçi Davranış Kurallarımız doğrultusunda, kabul edilebilir güvenlik, çevre, ürün kalitesi, ürün idaresi, işçilik, insan hakları, sosyal ve yasal standartları benimsemesini ve uygulamasını beklemekteyiz.
3.14.4 Tedarikçilerimiz ile, mallar ve hizmetlerin kalite, çevresel performans ve sürdürülebilirlik hedefi ile, her iki tarafın da yararına olacak, uzun vadeli anlamlı ilişkiler geliştirmek üzere çalışmaya gayret edeceğiz.
3.15 Toplumsal Katılım
CCN İnşaat’ın faaliyetleri, müşteriler, komşular, işletmeler veya sakinler olsun, tüm toplum bireyleri ile her gün temas halindedir. Çalıştığımız toplumlarla iyi ilişkileri güçlendirmeye ve olumlu bir değişiklik sağlamak üzere toplumsal ortaklıklar kurmaya bağlıyız.
3.16         İş Ahlakı Kurallarının Uygulanması
Bu kuraların uygulanmasında Kurumsal Yönetim Kurulu en yüksek karar verme mercii olacaktır.
Kurumsal Denetim Departmanı Kuralların uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak, olağan denetsel düzeylerde tatmin edici bir şekilde çözümlenemeyen her türlü sorunu Şirket üst yönetiminin gözetimi altında çözümleyecektir.
Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı Kurallara tam uygunluğu sağlamak için kural ve prosedürleri uygulayacaktır. Şirketin İnsan Kaynakları ve Alım Departmanı tüm personel, tedarikçiler, alt yükleniciler ve danışmanların bu Kuralların hükümlerini bilmesi ve anlaması ve de bunu kendi işyeri ortamlarında nasıl uygulayacaklarını kavraması için gerekli olan tüm önlemleri alacaklardır.
Amirleri tarafından sağlananların dışında daha fazla bilgi almak isteyen çalışanlar, İK Departmanı’na ulaşabilirler
4. İstihdam
4.1 Eşit Fırsatlar ve Çeşitlilik Politikası
4.1.1 Kurul gerek kamuya karşı hizmetlerin sağlanmasında gerekse de bir işveren olarak, fırsat eşitliğine bağlıdır. İşbu politikanın amacı tüm çalışanlar, müşteriler, yükleniciler ve CCN İnşaat ile temas halinde olan diğer kişilere tüm zamanlarda eşit olarak ve adil ve tutarlı bir şekilde davranılmasını sağlamaktır.
4.1.2 CCN İnşaat Kurulu ve Yönetim Direktörleri aşağıdakileri sağlamak görevini taşımaktadırlar:

a)   Üretken ve sağlıklı, işgüçlerinde çeşitlilik ve katılımı teşvik eden, bir çalışma ortamı yaratmak;
b)   CCN İnşaat’ın çeşitlilik politikası ve uygulamalarını aktif olarak kanıtlamak;
c)   Çalışanlar, yükleniciler ve müşterilerin katılımını sağlamak için yeni uygulamalar geliştirmek; 
d)   Çeşitlilik ve herkes için eşit fırsatlarda sürekli iyileştirmeyi kanıtlamak.
4.2 Mevzuat ve Uygulama Kuralları
Bu politika güncel uluslararası mevzuat ve CCN İnşaat’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ilgili uygulama kurallarına uygundur.  CCN İnşaat ilgili alt destekleyici mevzuat şartlarına uygunluğundan emin olmak üzere bu politikayı sürekli takip edecektir; ancak CCN İnşaat’ın hedefi mümkün olan yerlerde mevzuatın şartlarının da ötesine geçmektir.
4.3 İşe Alma
Tüm işe almalar, tüm zamanlarda tüm adaylar için adillik, eşitlik ve tutarlılık içerisinde gerçekleştirilecektir. İşe alma uygulamaları kapsayıcı olacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde istihdama ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılacaktır.
4.4 Personel Eğitimi
Hem kapsayıcı bir işveren hem de hizmet sağlayıcı olmamızı sağlamak için, farkındalığı ve eşitliği çeşitlendirmek üzere personele kılavuzluk ve eğitim sağlanacaktır.

4.5 İnsan Hakları
CCN İnşaat’ın İnsan Hakları Politikası bu bölümün temelini oluşturur. Politikada tüm gerekli tanımlamalar yer almaktadır.
a) Tüm çalışanlara, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın, adil ve dürüst davranacağız.  Tüm çalışanların yerel yasa veya uygulama doğrultusunda, mutabık kalınmış şartları ve koşulları olacak ve uygun iş becerileri eğitimi verilecektir.
b)   Yerel piyasalar ve koşulları yansıtan adil bir ücret ödeyeceğiz. Her zaman, her türlü ulusal asgari ücreti karşılayacağız.
c)  Çalışma saatleri aşırı olmayacaktır. Bunlar endüstri kılavuzlarına ve mevcut ise,  ulusal standartlara uyacaklardır.
d)   İstihdam serbestçe seçilmelidir. Yasadışı çocuk işçiliği, zorunlu veya teminatlı işçilik, zorunlu fazla mesai kullanmayacaktır ve yasadışı çocuk işçiliğine göz yummayacağız.
e)  Faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki ayırımcılık karşıtı kanunlara uyacağız.
f)  Fiziksel ceza, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü taciz kullanmayacak ve kullanılmasına göz yummayacağız.   Davranışı gereken standardın altında kalan her türlü personel üyesi için disiplin prosedürlerimiz vardır.

5. Müşteri ve Toplum
5.1 Müşteriler
5.1.1 Müşteri Hizmeti: Müşterilerimize verilen sözümüzü tutmak çekirdek değerlerimizden birisidir. Taahhüdümüz güvenli, güvenilir, müşteri odaklı, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sağlamaktır.
6. Çevre
6.1 Çevre Politikası
6.1.1 Grup politikası çevresel performansta sürekli iyileştirme sağlamaktır.
6.1.2 Taahhütlerimiz:
a)   Çevresel konular için, açıkça tanımlanmış sorumluluklar içeren, bir iç yönetim yapısı sürdürmek;
b)   Organizasyon ile ilgili, geçerli yasal ve diğer şartlara uymak, ve mümkün olduğunda, bunların da ötesine geçmek;
c)   Kirliliği önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki genel etkisini azaltmak;
d)   Çevresel performanslarımızı izlemek ve iyileştirmek için amaçlar ve hedefler belirlemek;
e)   Personelimiz için uygun eğitim ve farkındalık programları sağlamaktır.

CCN Holding 2016 © Tüm Hakları Saklıdır.

CcnHolding

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası


KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI


1. Giriş
1.1 CCN Holding yaptığı her işte iyi bir kurumsal yurttaş olmayı amaçlar.
1.2 CCN Holding, bu nedenle, mevcut işletme ilkelerini Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) başlığı altında, bir çerçeve politika içerisinde toplamaya kararlıdır.  
Bu politikaya dahil edilen ilkeler CCN Holding’ın faaliyetlerinin tüm alanlarını kapsar ve ilgili kurumsal yönetim kuralları ve uluslararası standartlara göre geliştirilmiş olup, bunlara göre gözden geçirilmeye ve güncellenmeye devam edilmektedir.
1.3 Kurulumuz bu kurallar ve standartlarda belirlenen ilkeleri destekler ve işbu politikanın amacı bu desteği grup için ortak bir yaklaşım oluşturan bir dizi kılavuzlar ve standartlara dönüştürmek ve sahadaki yöneticilerimiz ve çalışanlarımız için pratik bir rehber sağlamaktır.

2. Uygunluk, İzleme ve Raporlama
2.1 Bu politikaya uygunluk sürekli olarak izlenecek ve Kurul tarafından gözden geçirilmeye tabi olacaktır.
2.2 Her yerel yönetici bu politikada belirlenen ilkelerin tüm çalışanlara iletildiğinden, anlaşıldığından ve kendi sorumluluk alanlarında uygunluğun sağlanması için çalışanlarca uyulduğundan emin olmakla sorumludur.
2.3 Bu politikanın herhangi bir şekilde ihlal edildiğine ilişkin makul şüpheleri olan çalışanlar bunu kendi amirleri, üst yönetim veya söz konusu ihlallerin raporlanmasına ilişkin olarak Grup içerisinde kurulmuş olan diğer mekanizmalar üzerinden raporlamalıdırlar.  Çalışanlar misilleme korkusu nedeni ile endişelerini raporlamakta isteksiz olabilirler ve bir endişesini iyi niyet ile raporlamış olan veya raporlamayı düşünen herhangi biri kişiye karşı misilleme, intikam veya taciz tehdidinde bulunan veya girişen herhangi bir çalışan aleyhine disiplin önlemleri uygulanacaktır.
2.4 Kurul işbu politikada yer alan ilkelere bağlılık sonucunda ortaya çıkan herhangi bir iş kaybı için eleştiride bulunmayacaktır.  

3. İş Ahlakı Kuralları
3.1 Genel beyan
Bu İş Ahlakı Kuralları CCN İnşaat’ın çalışanlarından çalışma arkadaşları, müşteriler, paydaşlar ve üçüncü taraflar ile olan iç ve dış ilişkilerinde beklediği standartları belirler.
3.2 Temel Kural Standartları
3.2.1 İşimizi her açıdan dürüstlük, bütünlük ve açıklık içerisinde, insan hakları ve çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve üçüncü tarafların menfaatlerine saygı göstererek yürüteceğiz.
3.2.2 İşlerimiz sırasında ilişkilerimiz olan üçüncü tarafların meşru menfaatlerine saygı göstereceğiz.
3.2.3 En yüksek bütünlük standartlarını koruyacağız – örneğin, makulen teslim edeceğimizden daha fazlasını söz vermeyecek ve tutamayacağımız veya tutmaya niyetli olmadığımız taahhütlerde bulunmayacağız.


3.3 Çalışanlar
a)Karşılıklı güven ve saygının mevcut olduğu, zorbalık ve tacizden arınmış, herkesin kendisini şirketimizin performansı ve itibarından sorumlu hissettiği bir işgücü geliştirmeyi;
b)Kişilerin haklarına, adetleri ve geleneklerine ve dernek kurma özgürlüğü haklarına ve bir işçi sendikasına katılıp katılmamaya karar verme haklarına saygı duymayı; çalışanlarımızın uygun şekilde seçilen temsilcileri ile iyi niyetle müzakere etmeyi;
c)Çalışanları Eşit Fırsatlar Politikamız doğrultusunda, objektif kriterler ve gerçekleştirilecek olan işin gerekli kıldığı nitelikler ve yeteneklere dayalı olarak işe almayı, istihdam etmeyi ve terfi ettirmeyi;
d)Bilgi ve danışmanlık prosedürlerimiz ile, çalışanlarımızla iyi iletişimi sürdürmeyi;
e)Çalışanlarımıza uygun eğitimi sağlamayı ve onlara potansiyellerini ortaya çıkarmada yardımcı olmayı;
f)Çalışanlarımızın kişisel bilgilerinin özelliği ve gizliliğine saygı duyulmasını sağlamayı;
g)İşletmenin başarısına olan katkıları için çalışanlarımızı uygun şekilde ödüllendirmeyi;
h)Çalışanların yolsuzlukla ilgili meşru endişelerini dile getirebileceği ve hiç kimsenin iyi niyetle verilen bir rapor için kurban edilmemesini sağlayan mekanizmaları sağlamayı;
i)Çalışanlara bu Kurallar ve ilgili politikalara uymak üzere uygun bilgi ve eğitimi vermeyi; 
j)Çalışanlarımızı güvenlikleri, sağlıkları veya refahları için zararlı olabilecek üçüncü taraf istismarından korumaya çalışmayı taahhüt ederiz.
3.4 İş Bütünlüğü
3.4.1 Tedarikçilerimiz, paydaşlarımız ve ilişkide bulunduğumuz diğer taraflar ile karşılıklı güven, anlayış ve saygıya dayalı güçlü ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.
3.4.2 Bu ilişkilerde, iş yaptığımız kişilerin bizimkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.
3.4.3 Faaliyetlerimizi adil rekabet ve geçerli düzenlemelere uygun olarak yürüteceğiz.
3.4.4 CCN İnşaat’ın muhasebe ve diğer kayıtları ve destekleyici dokümanları, altında yatan işlemlerin niteliğini doğru olarak açıklamalı ve yansıtmalıdır.
3.4.5 Hiçbir kayıtsız hesap, fon veya varlık kurulmayacak veya muhafaza edilmeyecektir.
3.4.6 İş yaptığımız her yerdeki geçerli kanun ve yönetmeliklere uyacağız.  Gerektiğinde, bu taahhüdümüze uymak için yasal danışmanlıktan yararlanacağız.
3.4.7 İş risklerimizi, sosyal ve çevresel riskler de dahil olmak üzere, gözden geçirecek ve izleyeceğiz.
3.4.8 CCN İnşaat herhangi bir şekilde para aklamayı kolaylaştırmayacak, desteklemeyecek, hoş görmeyecek veya buna göz yummayacaktır.
3.5 Ulusal ve Uluslararası Ticaret
3.5.1 CCN İnşaat geçerli rekabet ve tekelcilik karşıtı yasalar çerçevesinde adil ve ahlaklı bir biçimde rekabet etmeye çalışacaktır ve başkalarının bizimle adil bir şekilde rekabet etmesine engel olmayacağız.
3.5.2 Dünya çapında iş yaparken, tüm geçerli, ihracat kontrol yasaları ve yaptırımlarına uyacağız.


3.6 Kişisel Davranış
3.6.1 Tüm çalışanların işbu İş Ahlakı Kurallarında tespit edilen ilkelere uygun olarak davranması beklenmektedir.
3.6.2 Çalışanların binalar, araçlar, ekipmanlar, para ve satın alma kartları gibi şirket varlıklarını korumaları ve istismar etmemeleri beklenmektedir.
3.6.3 Çalışanların e-posta, internet,  Bİ ve telefonları, işbu Kurallarda yer alan ilkeler ve her türlü Bİ politikaları doğrultusunda, iş amaçlarına uygun bir şekilde kullanmaları beklenmektedir.
3.7 Rüşvet
3.7.1 Hiçbir CCN İnşaat çalışanı veya namımıza çalışan bir işletme herhangi bir rüşvet, kolaylaştırma ödemesi veya herhangi bir nedenle, herhangi bir uygunsuz ödeme kabul etmemeli veya vermemelidir.
3.7.2 Bu dünyanın herhangi bir yerindeki devlet yetkilileri, herhangi bir özel şirket veya kişi ile olan işlemler için geçerlidir.   Aynı zamanda, bu ödeme doğrudan veya bir üçüncü taraf üzerinden yapıldığında veya alındığında da geçerlidir.
3.7.3 Grup rüşvet riskini önlemek için yeterli prosedürlerin mevcut olmasını ve bunların etkin bir şekilde iletişimini ve uygulanmasını sağlayacaktır.
3.8 Hediyeler, Ağırlama ve Uygunsuz Ödemeler
3.8.1 İş Kararlarını etkileme için tasarlanmış veya böyle görünebilecek olan (yani, değeri USD 150 üzerinde olan) herhangi bir ağırlama veya hediyenin kabul edilmesi veya verilmesi kabul edilemez.  Hiçbir çalışan, doğrudan veya dolaylı olarak, iş veya mali kazanç için teşvikler veya diğer uygunsuz yararlar teklif etmemeli, vermemeli, istememeli veya almamalıdır.  Bir çalışanın bir teklifi kabul edip edemeyeceği konusunda herhangi bir şüphesi var ise, çalışan bu konuyu müdürü veya Grup İK Direktörü ile görüşmelidir.
3.9 Çıkar Çatışmaları
3.9.1 Biz çalışanlarımızın mahremiyetine saygı gösterir iken, tüm çalışanlarımızın da CCN İnşaat’a karşı sorumlulukları ile çatışan kişisel ilişkileri faaliyetler ve mali menfaatlerden kaçınmaları beklenmektedir.
3.9.2 Grup çalışanları ve danışmanları konumları veya şirketin istismarı yolu ile kendileri veya başkaları için kazanç sağlamaya çalışmamalıdırlar.
3.9.3 Tüm fiili ve potansiyel çatışmalar (yakın akrabalar veya ortakların faaliyetleri veya menfaatlerinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere) çalışanın bölüm müdürüne açıklanmalı ve görüşülmelidir.
3.9.4 Fiyat odaklı bilgiler üçüncü taraflara yetkisiz bir şekilde kesinlikle açıklanmamalıdır.
3.10 Gizlilik
3.10.1 Herhangi bir kişi tarafından istihdamı sırasında edinilen bilgiler kişisel kazanç veya verilirken öngörülmüş olan amacın dışındaki herhangi bir amaç ile kullanılmamalıdır.
3.10.2 İşin süreci içerisinde gizli bilgiler elde edildiğinde, gizliliğe her zaman saygı gösterilmelidir.
3.11 Sağlık ve Güvenlik
3.11.1 Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplum için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya ve korumaya bağlıyız.
3.12 Çevre
3.12.1 Çevresel etkimizin yönetimini sürekli olarak iyileştirmeye bağlıyız.
3.12.2 Tüm çalışanların yerel çevre yönetim sistemine uymaları ve çevresel performansımızın iyileştirilmesini desteklemeleri beklenmektedir.
3.13 Müşteriler
3.13.1 Grup müşterilerine güvenli, paranın karşılığı, yüksek kaliteli, tutarlı, erişilebilir ve güvenilir hizmetler sunmaya bağlıdır.
3.13.2 Tüm çalışanların müşteriler ve genel halk ile olan tüm ilişkilerinde, işbu Kurallarda belirlenen ilkelere uygun bir şekilde, saygılı ve dürüst davranmaları beklenmektedir.
3.13.3  Özellikle, çalışanlarımız ile temas halinde olan savunmasız kişilerin refahını temin edecek ve koruyacağız. Çalışanlar bir güven konumunda bulundukları ve tüm zamanlarda kendilerine verilmiş olan bu güveni yansıtan en yüksek kişisel davranış standartlarını korumaları gerektiği konusunda bilinçlendirilecektir.
3.14 Tedarik Zinciri
3.14.1 İş faaliyetlerimiz için gerekli olan çok çeşitli mallar ve hizmetler satın almakta ve de çekirdek hizmetlerimizin teslimi için büyük ölçüde çeşitli tedarikçilerimize güvenmekteyiz.  Bu nedenle, tedarikçilerimiz ile iyi iş ilişkileri işimizin başarısının merkezinde yer almaktadır.
3.14.2 Rekabet edebilir mallar ve hizmetler elde etmeye ve sürdürmeye bağlı iken, aynı zamanda bunların insan hakları, güvenlik veya çevreyi tehlikeye atmamış kaynaklardan olmasını sağlamaya gayret etmeliyiz.
3.14.3 Tedarikçilerimizin kendimizinkiler ile tutarlı iş ilkelerine uymalarını beklemekteyiz.  Onların, bizim Tedarikçi Davranış Kurallarımız doğrultusunda, kabul edilebilir güvenlik, çevre, ürün kalitesi, ürün idaresi, işçilik, insan hakları, sosyal ve yasal standartları benimsemesini ve uygulamasını beklemekteyiz.
3.14.4 Tedarikçilerimiz ile, mallar ve hizmetlerin kalite, çevresel performans ve sürdürülebilirlik hedefi ile, her iki tarafın da yararına olacak, uzun vadeli anlamlı ilişkiler geliştirmek üzere çalışmaya gayret edeceğiz.
3.15 Toplumsal Katılım
CCN İnşaat’ın faaliyetleri, müşteriler, komşular, işletmeler veya sakinler olsun, tüm toplum bireyleri ile her gün temas halindedir. Çalıştığımız toplumlarla iyi ilişkileri güçlendirmeye ve olumlu bir değişiklik sağlamak üzere toplumsal ortaklıklar kurmaya bağlıyız.
3.16         İş Ahlakı Kurallarının Uygulanması
Bu kuraların uygulanmasında Kurumsal Yönetim Kurulu en yüksek karar verme mercii olacaktır.
Kurumsal Denetim Departmanı Kuralların uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak, olağan denetsel düzeylerde tatmin edici bir şekilde çözümlenemeyen her türlü sorunu Şirket üst yönetiminin gözetimi altında çözümleyecektir.
Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı Kurallara tam uygunluğu sağlamak için kural ve prosedürleri uygulayacaktır. Şirketin İnsan Kaynakları ve Alım Departmanı tüm personel, tedarikçiler, alt yükleniciler ve danışmanların bu Kuralların hükümlerini bilmesi ve anlaması ve de bunu kendi işyeri ortamlarında nasıl uygulayacaklarını kavraması için gerekli olan tüm önlemleri alacaklardır.
Amirleri tarafından sağlananların dışında daha fazla bilgi almak isteyen çalışanlar, İK Departmanı’na ulaşabilirler
4. İstihdam
4.1 Eşit Fırsatlar ve Çeşitlilik Politikası
4.1.1 Kurul gerek kamuya karşı hizmetlerin sağlanmasında gerekse de bir işveren olarak, fırsat eşitliğine bağlıdır. İşbu politikanın amacı tüm çalışanlar, müşteriler, yükleniciler ve CCN İnşaat ile temas halinde olan diğer kişilere tüm zamanlarda eşit olarak ve adil ve tutarlı bir şekilde davranılmasını sağlamaktır.
4.1.2 CCN İnşaat Kurulu ve Yönetim Direktörleri aşağıdakileri sağlamak görevini taşımaktadırlar:

a)   Üretken ve sağlıklı, işgüçlerinde çeşitlilik ve katılımı teşvik eden, bir çalışma ortamı yaratmak;
b)   CCN İnşaat’ın çeşitlilik politikası ve uygulamalarını aktif olarak kanıtlamak;
c)   Çalışanlar, yükleniciler ve müşterilerin katılımını sağlamak için yeni uygulamalar geliştirmek; 
d)   Çeşitlilik ve herkes için eşit fırsatlarda sürekli iyileştirmeyi kanıtlamak.
4.2 Mevzuat ve Uygulama Kuralları
Bu politika güncel uluslararası mevzuat ve CCN İnşaat’ın faaliyet gösterdiği ülkelerdeki ilgili uygulama kurallarına uygundur.  CCN İnşaat ilgili alt destekleyici mevzuat şartlarına uygunluğundan emin olmak üzere bu politikayı sürekli takip edecektir; ancak CCN İnşaat’ın hedefi mümkün olan yerlerde mevzuatın şartlarının da ötesine geçmektir.
4.3 İşe Alma
Tüm işe almalar, tüm zamanlarda tüm adaylar için adillik, eşitlik ve tutarlılık içerisinde gerçekleştirilecektir. İşe alma uygulamaları kapsayıcı olacak ve ilgili mevzuat çerçevesinde istihdama ilişkin her türlü engel ortadan kaldırılacaktır.
4.4 Personel Eğitimi
Hem kapsayıcı bir işveren hem de hizmet sağlayıcı olmamızı sağlamak için, farkındalığı ve eşitliği çeşitlendirmek üzere personele kılavuzluk ve eğitim sağlanacaktır.

4.5 İnsan Hakları
CCN İnşaat’ın İnsan Hakları Politikası bu bölümün temelini oluşturur. Politikada tüm gerekli tanımlamalar yer almaktadır.
a) Tüm çalışanlara, nerede çalıştıklarına bakılmaksızın, adil ve dürüst davranacağız.  Tüm çalışanların yerel yasa veya uygulama doğrultusunda, mutabık kalınmış şartları ve koşulları olacak ve uygun iş becerileri eğitimi verilecektir.
b)   Yerel piyasalar ve koşulları yansıtan adil bir ücret ödeyeceğiz. Her zaman, her türlü ulusal asgari ücreti karşılayacağız.
c)  Çalışma saatleri aşırı olmayacaktır. Bunlar endüstri kılavuzlarına ve mevcut ise,  ulusal standartlara uyacaklardır.
d)   İstihdam serbestçe seçilmelidir. Yasadışı çocuk işçiliği, zorunlu veya teminatlı işçilik, zorunlu fazla mesai kullanmayacaktır ve yasadışı çocuk işçiliğine göz yummayacağız.
e)  Faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki ayırımcılık karşıtı kanunlara uyacağız.
f)  Fiziksel ceza, zihinsel veya fiziksel baskı veya sözlü taciz kullanmayacak ve kullanılmasına göz yummayacağız.   Davranışı gereken standardın altında kalan her türlü personel üyesi için disiplin prosedürlerimiz vardır.

5. Müşteri ve Toplum
5.1 Müşteriler
5.1.1 Müşteri Hizmeti: Müşterilerimize verilen sözümüzü tutmak çekirdek değerlerimizden birisidir. Taahhüdümüz güvenli, güvenilir, müşteri odaklı, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sağlamaktır.
6. Çevre
6.1 Çevre Politikası
6.1.1 Grup politikası çevresel performansta sürekli iyileştirme sağlamaktır.
6.1.2 Taahhütlerimiz:
a)   Çevresel konular için, açıkça tanımlanmış sorumluluklar içeren, bir iç yönetim yapısı sürdürmek;
b)   Organizasyon ile ilgili, geçerli yasal ve diğer şartlara uymak, ve mümkün olduğunda, bunların da ötesine geçmek;
c)   Kirliliği önlemek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki genel etkisini azaltmak;
d)   Çevresel performanslarımızı izlemek ve iyileştirmek için amaçlar ve hedefler belirlemek;
e)   Personelimiz için uygun eğitim ve farkındalık programları sağlamaktır.

CcnHolding CcnHolding CcnHolding
CCN Holding 2016 ©Tüm Hakları Saklıdır.